کرال
سیمون تکفاز
سیمون سه فاز
سه شاخه سه فاز
پریز سه فاز
قرقره